Vedtekter for dnt gjøvik og omegn

Vedtatt på årsmøtet 23.11.1993, sist revidert på årsmøtet  11. mars 2021.

1. FORMÅL

DNT Gjøvik og Omegn er et lokallag av Den Norske Turistforening.

DNT Gjøvik og Omegns mål er å fremme et aktivt, naturvennlig og allsidig friluftsliv-, og sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Foreningen skal arbeide med å:

-       arrangere turer i nærmiljøet og i fjellet

-       arrangere kurs

-       tilrettelegge stier og hytter

-       formidle impulser og motivasjon som kan øke interessen for natur- og friluftsliv

-       samarbeide med andre natur-, frilufts-, kultur-, og miljøorganisasjoner

-       arbeide for sikring og vern av natur og friluftsområder innenfor foreningens virksomhetsområde.


2. ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER

Alle aktiviteter der barn/ungdom under 18 år deltar, skal være rusfrie.

3. MEDLEMSSKAP

Medlemmer er de som har gyldig medlemsskap i DNT og bor i en av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land – eller som bor et annet sted og ønsker å være medlem i DNT Gjøvik og Omegn.

4. STYRET

DNT Gjøvik og Omegn ledes av et sammensatt styre av 7 medlemmer. Styret skal bestå av en leder, en nestleder, en kasserer, en sekretær og 3 styremedlemmer. Det skal velges et varamedlem. Medlemmene av styret velges for 2 år om gangen.

Det velges en revisor for to år om gangen. 

5. STYRETS ARBEID

Styrets oppgave er å lede turlagets arbeid innenfor budsjettets og vedtektenes rammer. Styret har ikke fullmakt til å stifte gjeld utover det som følger av naturlig drift innenfor disse rammer. Styret har heller ikke anledning til å påta seg langvarige forpliktelser av betydning uten årsmøtets godkjennelse.  

Styret fatter sine beslutninger med simpelt flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 stykker er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Lederen har ansvaret for å kalle inn til møter og utarbeide saksliste.

DNT Gjøvik og Omegn forpliktes ved underskrift av lederen sammen med et styremedlem.

Styret utarbeider sikkerhetsregler og retningslinjer for  lokale turledere.

Styret utarbeider retningslinjer for forvaltning av utstyr som blir kjøpt inn og eiet av turlaget.

Styret kan utarbeide retningslinjer for fordeling av fellesutgifter på turer m.m.

Styret har fullmakt til å samarbeide med andre tur- og fjellsportgrupper, samt til å innlede drøftinger for eventuell sammenslåing eller tilslutning.

Styret forbereder årsmøtesaker. 

6. UNDERGRUPPER/ANDRE ARBEIDSGRUPPER

DNT Gjøvik og Omegn skal bestrebe seg på å ha følgende undergrupper: Barnas Turlag, DNT Ung, Fjellsportgruppe-, og Seniorgruppe. Styret oppnevner en kontaktperson for hver gruppe.

Styret kan oppnevne arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene er ansvarlig overfor styret.

7. ÅRSMØTET

DNT Gjøvik og Omegns øverste myndighet er årsmøtet, som holdes innen 15. mars påfølgende år. Innkalling med saksliste og valgkomiteens innstilling offentliggjøres minimum 2 uker før årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet, skal være styret i hende minimum 4 uker før årsmøtet. Alle som er registrert som medlemmer pr 1. februar, har møte- og stemmerett. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

Årsmøtet skal inneholde:

-     Godkjenning av innkalling

-     Godkjenning av årsberetning

-     Godkjenning av regnskap

-     Godkjenning av budsjett

-     Valg av styre

-     Eventuelle vedtektsendringer

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret, og må sammenkalles når minst 20% av foreningens medlemmer forlanger det. 

8. VALGKOMITÉ

Valgene forberedes av en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Valgkomiteén velges på årsmøtet. Funksjonstiden er tre år. Den som har sittet lengst er leder. Alle medlemmer kan fremme skriftlig forslag på styremedlemmer og medlemmer i valgkomitéen innen 4 uker før årsmøtet. Valgkomitéen behandler innkomne forslag og fremmer innstilling innen 2 uker før årsmøtet.

9. KONTINGENT

Kontingenten følger DNTs satser for de respektive medlemsgruppene.

10. ENDRING AV VEDTEKTER

Endring av vedtektene kan bare skje på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til endringer skal kunngjøres sammen med innkallingen.

11. ANSVARSFORHOLD

Deltakelse i turlagets aktiviteter skjer på eget ansvar. Fellesturer koordineres av en turleder. 

Turleder og turdeltakere har plikt til å følge gjeldende sikkerhetsregler og retningslinjer for fellesturer.

Turleder kan utestenge medlemmer fra turer ved grove eller gjentatte brudd på sikkerhetsregler eller vedtekter. 

12. OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av årsmøtet med ¾ flertall.

Blir foreningen vedtatt oppløst, tilfaller eiendelene Den Norske Turistforening, som tar vare på midlene inntil en ny forening med samme formål er startet.