Instruks for turledere i DNT Gjøvik og Omegn

Denne er utarbeidet for å avklare roller og ansvar ved påmelding og gjennomføring av turer.

1)      Forberedelse: Turleder er DNT Gjøvik og Omegn sin representant for den arrangerte turen. Turleder har selv vært med på å sette opp turen i turprogrammet. Turleder ser igjennom DNT Gjøvik og Omegn sitt skjema for risikovurdering av turer. Turleder forbereder turen ved å tenke gjennom hva som kan skje, hva som er nødvendig utstyr, og om turen krever begrensning i antall deltakere. Turleder bestemmer selv maksimalt deltakerantall.

2)      Påmelding: Turleder tar i mot påmeldinger og setter opp ventelister dersom det melder seg flere deltakere enn hva som er ansvarlig på turen. Turleder skaffer nødvendig kart, og får dette refundert av kasserer. Annet utstyr, som GPS, stegjern, økser, seler etc kan lånes i den utstrekning foreningen har utstyr tilgjengelig. Turleder påser at deltakerne har nødvendig utstyr for å gjennomføre turen. Dersom turen er fysisk krevende bør turleder forsikre seg om at de som melder seg på er i stand til å gjennomføre turen. Turleder kan avvise deltakere som ikke er kvalifisert til å gjennomføre turen. Turer med tre eller færre påmeldte kan avlyses av turleder.

3)      Gjennomføring: Ved oppmøte ønsker turleder den enkelte turdeltaker velkommen. Turdeltakerne presenteres for hverandre. Turleder må ha oversikt over navn og mobilnummer til turdeltakerne. For turer der det ikke er forhåndspåmelding kan dette gjøres ved å sende rundt en liste ved gjennomføringen av presentasjonen. Turleder informerer deltakerne om praksis med betaling for fellesskyss med bil, evt. overnattinger, mat etc. Turleder gjør oppmerksom på at dette er en fellestur, og at vi ønsker at turen gjennomføres i fellesskap der vi tar hensyn til hverandre, venter på andre osv. Turleder tar enten selv, eller får en annen turdeltaker til å ta bilder fra turen.

Under gjennomføring av turen må turleder ha oversikt over hvor de ulike deltakerne er til en hver tid. Dersom det er flere turledere må en alltid holde seg i bakerste ledd. Det gjøres avtaler om stopp, slik at ingen styrter fra turgruppen uten at turleder har oversikt. Det kan være smart om turleder gjør avtaler med noen som er kjent i første ledd. Turdeltakere som selv ønsker å avbryte turen returnerer på eget ansvar. Turleder tar kontakt med vedkommende etter turen for å forsikre seg om at vedkommende har kommet fram.

Turleder kan avbryte eller endre turprogrammet om vær, føreforhold eller andre omstendigheter gjør dette nødvendig.

4)      Uhell/ulykker: Ved mindre uhell forsøker turleder å tilrettelegge slik at den som har vært utsatt for et uhell kan få støtte og hjelp til å komme til bilveg, alternativt ringes det etter hjelp. Dersom det oppstår en ulykke med personskader ( i verste fall død) eller ettersøkingsaksjoner, sikrer turleder at det ringes etter hjelp. Turleder forsøker også å varsle styreleder på tlf. 466 16 148 (Lise Lundby - privat). Turleder konsentrerer seg om å hjelpe til i redningsaksjonen.
Henvendelse fra presse, pårørende og andre henvises til styreleder, daglig leder eller politiet.

Skaderapportskjema sendes styret i DNT Gjøvik og Omegn etter en skade.

5)      Etter turen: Turreferatet lager du i dette skjemaet. Bilder sendes med epost til turreferat@gmail.com. Viktig at eposten merkes med turens navn og dato. Velg gjerne 5-6 bilder som du synes beskriver turen på en god måte. Fint med ansikter på bildene!

Etter turen får du et spørreskjema som vi ønsker at du svarer på.

6)      Utlegg på overnattingsturer: Turleder får dekket utgifter inntil kl 1500,- per tur - maks kr 300 per natt, samt skyssutgifter inntil kr. 1500,- per tur. Turleder dekker selv utgifter til mat.

Etter turen sendes regning til kasserer. Husk å oppgi kontonummer slik at kasserer kan overføre pengene via nettbank.

7)      Takk for innsatsen: Uten din hjelp som turleder vil ikke i DNT Gjøvik og Omegn kunne gjennomføre sin kjernevirksomhet. For å forbedre våre tilbud, og å få flest mulig ut på tur, tar vi gjerne i mot tips og forslag til endringer. Kom gjerne med forslag til nye turer for neste kalenderår. Velg deg ut turer som du gjerne vil gå sammen med gode turvenner. Har du gått turen tidligere kan det være en fordel, men det er ingen betingelse. Vi håper at du vil stille som turleder for DNT Gjøvik og Omegn flere ganger i årene framover.

Risikovurdering fellesturer og kurs – DNT Gjøvik og Omegn

Gjør skjemaet til ditt eget, skriv det gjerne ut og påfør egne notater og vurderinger.